Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van TD sportswear

Voor meer informatie over algemene voorwaarden raden wij aan de KVK website te bekijken.

Gevestigd te Dronten, KvK 86014749.

Versie 1 Augustus 2022 algemene voorwaarden.

1. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op nader te beschrijven custom of collectie kleding. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TD sportswear. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TD sportswear behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. TD garandeert geen 100% tijdige levering, doordat we altijd afhankelijk zijn van derden partijen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene voorwaarden of bedingen van derden niet door TD sportswear erkend.
 • TD sportswear garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Diensten collectie kleding

 • Levering van diensten uit de collectie webshop vindt plaats onder de voorwaarde dat de voorraad strekt.
 • In het kader van de regels van de koop op afstand zal TD sportswear bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Dit kan afwijken indien een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Let op, dit geldt niet voor custom kleding.
 • Aan de leveringsplicht van TD sportswear zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TD sportswear geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • Alle op de shop pagina’s genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen collectie en custom kleding

 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Ook indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert zal een prijsverhoging mogelijk zijn.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Alle prijzen op de website van artikelen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht op collectie kleding bestellingen

 • Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij TD sportswear. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts uitgepakt of zodanig gebruikt worden dat de werking van het product beoordeelt kan worden. Bij gebruik van het herroepingsrecht, zal het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer geretourneerd moeten worden. Dit zal conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies zijn. Dit geldt niet voor custom kleding.
 • De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt TD sportswear zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TD sportswear binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Dit geldt niet voor custom kleding.
 • Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. In onze voorwaarden is bepaald dat TD sportswear hier niet aansprakelijk voor is.

5. Gegevensbeheer

 • Indien u een bestelling plaatst of aanvraag doet bij TD sportswear, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TD sportswear. TD sportswear houdt zich aan de voorwaarden van de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 • TD sportswear respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite. TD draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 • TD sportswear maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

 • TD sportswear staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeengekomen voorwaarden, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door TD sportswear, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de TD sportswear jegens de afnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 • Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TD sportswear deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan TD sportswear. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • Indien klachten van de afnemer door TD sportswear gegrond worden bevonden, worden geleverde zaken herstelt of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van TD sportswear bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van TD sportswear) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TD sportswear gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TD sportswear voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen TD sportswear schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • TD sportswear is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 • Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens TD sportswear in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TD sportswear en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
 • De klant dient binnen 4 weken na levering van een product TD te informeren of er gebreken zijn. TD dient een productie fout altijd spoedig op te lossen. De klant heeft recht op nalevering van de juiste en vooraf bestelde artikelen. De niet juist geproduceerde artikelen dienen terug gestuurd te worden naar TD. TD biedt geen kortingen op foutief geleverde producten. TD streeft ernaar elke klant het vooraf toegezegde product te leveren.

7. Aanbiedingen

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding of voorwaarden is vermeld.
 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt TD sportswear zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • Mondelinge toezeggingen verbinden TD sportswear slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • Aanbiedingen van TD sportswear gelden niet automatisch ook voor nabestellingen en vervolg boekingen.
 • TD sportswear kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Afbeeldingen en specificaties

 • Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TD sportswear gelden slechts bij benadering. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

 • TD sportswear is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TD sportswear alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • TD sportswear behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TD sportswear gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Indien TD sportswear bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid

 • TD is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan de geleverde producten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 • TD is niet aansprakelijk voor het ongeoorloofde gebruik van logo’s en fonts dat door klanten wordt aangeleverd. TD gaat ervan uit dat een klant altijd toestemming voor gebruik van logo’s en fonts verkrijgt bij de eigenaar van het logo of font. De klant is verantwoordelijk voor het correct en geoorloofd aanleveren van fonts en logo’s. Bij misbruik is TD company niet aansprakelijk. De klant is dus volledig aansprakelijk bij inbreuken op auteurs-, model-, handelsnaam en merkrechten. Zo is de klant eraan gehouden is om voor gebruik van wettelijk beschermde teksten, logo’s, afbeeldingen of ontwerpen altijd schriftelijk toestemming heeft van de personen waar de rechten rusten.
 • De klant vrijwaart TD Sportswear voor aanspraken die voortkomen uit inbreuk van rechten van derden. De klant draagt alle proces kosten en andere schade voortkomend bij dergelijk handelen.
 • TD voert geen opdrachten uit waarbij inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waar sprake is van racisme of opdrachten met propaganda doeleinden.

11. Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom van alle door TD sportswear aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TD sportswear zolang de afnemer de vorderingen van TD sportswear uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van v wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • De door TD sportswear geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TD sportswear of een door TD sportswear aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TD sportswear haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht TD sportswear zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan TD sportswear.
 • TD is eigenaar van alle gebruikte patronen en designs. TD heeft het recht om patronen en designs voor nieuwe doeleinden te gebruiken.

12. Toepasselijk recht /  bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TD sportswear en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden Nederland kennis, tenzij TD sportswear er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.